Общи условия

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТА „visi-teteven.com“

При посещаване или използване на сайта „visi-teteven.com“ , Вие приемате условията изложени по-долу. (АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЖЕТЕ ДА НЕ ПОСЕЩАВАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТА.)

Собственик на авторското право е visi-teteven.com.

Можете да отпечатвате и зареждате част от материала от различните полета на сайта единствено за Ваши собствени не-търговски цели при положение, че приемате да не променяте или изтривате каквито и да е съобщения за авторско право или собственост от материалите. Може да ни изпращате за публикуване обекти на имейл info@visi-teteven.com като те трябва да бъдат попелнени по образец с реални данни.

„visi-teteven.com“ не прави пълна обработка, не одобрява и не носи отговорност за каквито и да е такива материали или произтичащата от това отговорност. Макар, че „visi-teteven.com“ няма пълен контрол и наблюдения за такива материали, „visi-teteven.com“ си запазва правото да прекратява достъпа за всеки потребител, който не приема тези указания. Приемате да предоставите на „visi-teteven.com“ неизключителен постоянен лиценз, без лицензионна такса, важящ за цял свят, с правото да под-лицензира, репродуцира, разпространява, предава, създава производни разработки, публично да показва и публично да представя всякакви материали и друга информация (включително, без ограничение, идеи, които се съдържат в него за нови или подобрени продукти и услуги) които представяте на всякакви общодостъпни места от Сайта (като табла за обяви, форуми и предложения) или по e-mail до „visi-teteven.com“ по какъвто и да е начин и във всякакви медии известни сега или разработени в бъдеще.

Вие също предоставяте на „visi-teteven.com“ правото да използва Вашето име във връзка с предоставените материали и друга информация както и във връзка с всякакъв свързан с него рекламен, маркетингов и промоционен материал. Вие приемате, че няма да предявявате искания към „visi-teteven.com“ за всякакво набедено или действително посегателство или злоупотреба с правото на собственост във Вашите отношения със „visi-teteven.com“. „visi-teteven.com“ не прави каквито и да е постъпки за който и да е друг уеб сайт, който можете да посетите чрез този или който може да е свързан с този Сайт.

Когато се свържете с уеб сайт, че „visi-teteven.com“ не управлява напълно съдържанието на този уеб сайт. Освен това, връзката към уеб сайт на „visi-teteven.com“ не означава, че „visi-teteven.com“ одобрява или поема някаква отговорност за съдържанието. Приемате да предпазвате, защитавате и пазите невинността на „visi-teteven.com“, нейните длъжностни лица, служители, агенти, лицензиари, доставчици и доставчици на информация за услугата от и срещу всякакви загуби, разходи, щети и разноски, включително умерени адвокатски хонорари, произтичащи от нарушаването на този Договор (включително нехайно или престъпно поведение) от Вас или от друго лице имащо достъп до услугата.

„visi-teteven.com“ може да променя този договор по всяко време и тези изменения влизат в сила незабавно след поставянето на променения договор на сайта. Вие приемате да преглеждате договора периодично, за да сте осведомени за такива изменения и продължаването на Вашето посещаване и използване на сайта следва да се счита за окончателно приемане на изменения договор.